เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข้อมูลโรงเรียน
 หลักสูตร
 ปฏิทินโรงเรียน
 บุคลากร
 การคัดเลือกนักเรียน
 ข่าว
 กิจกรรม
 ติดต่อโรงเรียน
 คู่มือประชาชน

Login
User name
 
Password
 
 
 

ลิงค์กลุ่มโรงเรียน
CSHS-Center
ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์
จภ. เชียงราย
จภ. พิษณุโลก
จภ. มุกดาหาร
จภ. บุรีรัมย์
จภ. ปทุมธานี
จภ. ชลบุรี
จภ. เพชรบุรี
จภ. นครศรีธรรมราช
จภ. ตรัง
จภ. สตูล
จภ. ลพบุรี
ลิงค์อื่นๆ
CSHS-Center
สพม.19
นวัตกรรม สื่อการสอน
- ครูสุรจิตา เศรษฐภักดี
- ครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
- รอง ผอ.ประทีปแสง
- ครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

บทความ

     à¸‚้อมูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลับเลย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
15474  views
   (By user : pichet /2016-05-14 00:00:30) Edit | Delete


"WE ARE ANONYMOUSE"    

 à¹€à¸™à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¹ƒà¸™à¸ªà¸ à¸²à¸žà¸›à¸±à¸ˆà¸ˆà¸¸à¸šà¸±à¸™ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้ การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ แต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศไทย ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประกาศจัดตั้งใน 12 เขตการศึกษา

       เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2537 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดมุกดาหาร เพชรบุรี สตูล และจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2538 ประกาศจัดตั้ง 3 โรงเรียน คือ จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก และจังหวัดประทุมธานี ปีการศึกษา 2540 ประกาศจัดตั้งอีก 1 โรงเรียน ณ จังหวัดชลบุรี ในการดังกล่าว กรมสามัญศึกษาได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานอนุญาตใช้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้าย ด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งประจำ และ ไป - กลับ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้แก่โรงเรียนในเครือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 14.49 น. ของวันพุธที่ 17 มกราคม 2539

      

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ใช้นามโรงเรียนภาษาอังกฤษว่า

“ Princess Chulabhorn’s College, Loei”

เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษาทั้งประจำและไปกลับ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งแรกจำนวน 90 คน ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 160 ไร่

       ตั้งอยู่ที่ ถนนชนบท สายห้วยพอด - ภูบ่อบิด เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ห่างจากศูนย์ราชการประมาณ 28 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งจัด การศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

      

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


       มีเส้นรัศมีเหลืองทองอยู่เหนือพระมหามงกุฎ 19 เส้น พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พู่ทั้งสองข้างของพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู มีพระนามาภิไธย อักษรย่อ จภ อยู่ใต้พระมหามงกุฎ อักษร จ เป็นสีแสด อักษร ภ เป็นสีน้ำเงิน โบด้านล่างเป็นสีฟ้า ตัดขอบโบเป็นเส้นสีเหลืองทอง ในโบมีชื่อเต็มของโรงเรียนตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งเป็นอักษรสีเหลือง

      

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์
สีแสด เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

      

คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ       

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นแคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทุกภาค
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea Campanulata
วงศ์ : BIGNONIACEAE (The Bignonia Family)
ชื่อสามัญ: African Tulip Tree. Flame of The Fountain Tree
ชื่ออื่นๆ:แคแดง
ลักษณะทั่วไป
ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต
ใบ เป็นใบไม้ใบเดี่ยวแบบสองชั้น จะเกาะก้านใบเป็นแผง ๆ ละ 13-17 ใบแผงหนึ่งยาวประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด ใบจะสากระคายมือ รูปใบรี ปลายแหลม ขนาดใบยาว 4 -5 นิ้ว เส้นใบจะมีร่องลอย ซึ่งเห็นได้ชัด ดอก มีสีแดงแสดสดใสจะออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ช่อ ๆ หนึ่งจะมีดอก ตั้งแต่ 15 -25 ดอก แต่ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4-5 ดอก ลักษณะของดอกจะคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยก ออกเป็นแฉกมีอยู่ 5 แฉก จะออกดอกราวๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ การขยายพันธุ์ เป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ปลูกง่ายและเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด อื่นๆ Palisot Beauvois เป็นผู้ค้นพบต้นแคแสดในแอฟริกา เมื่อ พ.ศ. 2320

      

ความหมายของชื่อโรงเรีย


จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ่านว่า จุ - ลา -พอน - ราด - ชะ - วิด - ทะ - ยา - ไลย - เลย แยกได้เป็น จุฬาภรณ - ราช - วิทยา - อาลัย - เลย จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักอนุรักษ์แลพัฒนา สิ่งแวดล้อม เป็นเอกอัครราชทูตเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ สหประชาชาติ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ชั้นพิเศษ และเป็นองค์ ประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ราช แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
วิทยา แปลว่า ความรู้ความสามารถ
อาลัย แปลว่า ห่วงใย, พัวพัน, ที่อยู่, ที่พัก
เลย หมายถึง จังหวัดเลย อันเป็นจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนจุฬา ภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนที่กอปรด้วยวิทยาการ ความรู้ทั้งมวล ดำรงอยู่ด้วยความรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของไทย

 

eXTReMe Tracker
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 129 ม.5 ต.ธาตุ  อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ : 042-877025 โทรสาร : 042-877034
Copyright © 2012 Princess Chulabhorn Science High School Loei. All Rights Reserved. Contact : pccloei1@hotmail.com