ประกาศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Chulabhorn’s Science-Math Test 2017) เพิ่มเติม  Download เอกสาร (pdf file)

Screen Shot 2560-08-18 at 5.18.17 PM Screen Shot 2560-08-18 at 5.18.27 PM Screen Shot 2560-08-18 at 5.18.35 PM Screen Shot 2560-08-18 at 5.18.46 PM Screen Shot 2560-08-18 at 5.18.56 PM