โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเด็กชายเดชนิน เต็งเจริญกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ได้นำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ การประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่กรุณาประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร. และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ กราบขอบพระคุณนายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ผู้ปกครองของนักเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประเมินในครั้งนี้