กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy แก่นักเรียนมาโดยตลอด 
กิจกรรมเช้าวันนี้จึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมหลักๆในวันนี้เป็นการการเปิดตัวผู้สมัคร พร้อมเบอร์ผู้สมัครลงแข่งขันคือ เบอร์ ๑,๒,๓,๔ และเบอร์ ๕ ตามลำดับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้มและความรักความสามัคคี
ซึ่งในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นการแนะนำชื่อพรรค สมาชิคพรรค นโยบายของพรรค การหาเสียง และเข้าคูหาลงเลือกตั้งเป็นลำดับต่อไป #ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ นายกิตติชัย กรวยทอง คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมในครั้งนี้