การทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน

#กิจกรรมกรรมการเรียนการสอน การทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน (1.เพื่อศึกษาการชนใน 1 มิติ ทั้งการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์โมเมนตัม) ม.4/2,4/1
#การเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริงกับชุดการทดลองแอร์เทรค #การสอนแบบchoching
#ครูผู้สอน ครูวรัญญา หาญทอง และครูณรงค์ศักดิ์ แสงขาว