“ 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition ”


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติในงาน “30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” ณ เมือง Kuala Lumpur ประเทศ Malaysia ได้รับรางวัล 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับคัดเลือกให้นักเรียน 26 คน ครูที่ปรึกษา 9 คน 9 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ในงาน “30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” ณ เมือง Kuala Lumpur ประเทศ Malaysia ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัล 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง


จากความสำคัญในการสร้างช่องทางให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย/นักประดิษฐ์ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า/คุณค่าอันเป็นประโยชน์กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้นำผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติต่าง ๆ ทั้งนี้ วช. ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมาตลอดระยะเวลา ๗ ปี ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวจึงเห็นควรส่งเสริมให้มีโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
งาน “The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2562 เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นในเวทีนานาชาติมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย/ด้านการประดิษฐ์คิดค้นกับองค์กรนานาชาติ เพื่อการพัฒนาหรือขยายผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยให้ไปสู่ระดับสากลต่อไป