พิธีส่งมอบอาสาสมัคร JOCV

วันนี้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดพิธีส่งมอบอาสาสมัคร JOCV ขึ้นโดยในครั้งนี้จะมีอาสาสมัครไปประจำที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจำนวน 2 ท่านคือ
1. Mr.Yusuke Kitai สาขาเคมี ไปประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
2. Mr.Satoshi Nomura สาขาคอมพิวเตอร์ ไปประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย