โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ ( Mini course 2019)

กระบวนการลูกเสือ  คือ  กระบวนการพัฒนาเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม  ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ศาสนา  ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์  หลักการ  และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง  ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง  ร่างกาย  จิตใจ  และศีลธรรม  เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม  ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม  และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้จัดกิจกรรมลูกเสื่อ ( Mini course 2019) เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ดังกล่างในช่วงวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562