ปฏิทินประจำเดือน กรกฏาคม 2562

สำหรับเดือนนี้ กิจกกรรมเริ่มตันด้วย วันเกียรติยศ ในวันที่ 4 ต่อด้วยการสวดมนต์เย็นในวันที่ 5 เเละ สัปดาห์ถัดไป มีการหยุดกลับบ้านประจำเดือน คือวันเสาร์ที่ 20 ถึง วันอังคารที่ 24 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นการสอบกลางภาค หลังจากนั้นคือวันที่ 28 วันสำคัญของชาวไทยวันเฉลิมพนะชนมพรรษา ของ รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว