Sharing Active Learning in Chemistry

ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ ในจังหวัด” ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมสาขาเคมีประกอบด้วย การสอนเนื้อหาแบบจำลองอะตอมและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองและความเข้าใจมโนมติเคมี คุณครูผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลการทดลอง โดยมีผู้แทนสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริม Active Learning


Sharing Active Learning in Chemistry