Innovation and Technology Genius Camp 2019

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เปิดบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เเละเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 7 จังหวัด ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เเละนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562

โดยมีกิจกรรมดั้งนี้

ภาพกิจกรรม

โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 101 คน ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นำโดยท่านผู้อำนวยการกิตติชัย กรวยทอง ขอบคุณคณะครูอาจารย์ผู้บริหารเเละนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น หวังว่าครั้งต่อไปจะได้ให้การต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง