สพม.๑๙ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามเเละประเมินผลการจักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จะนำเนินการนิเทศ ติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยท่านรอง ผอ.สพท.นายณัฐภณ ด้วงท้าวเศษ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ เลย