หน่วยงานเบิกจ่ายตรง ระดับดี


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานเบิกจ่ายตรง ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ใน “ระดับดี” โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม    ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย