!!! ตรวจสอบรายชื่อการส่งเอกสารสมัครเรียน


นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สมัครแล้ว ส่งหลักฐานมาให้โรงเรียน จ.ภ.เลย ตรวจสอบหลักฐาน นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ว่าหลักฐานดังกล่าวโรงเรียนได้


ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อการส่งเอกสารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย