SAKURA Science Plan 2019 Shizuoka Kita High School

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาววิริยา ตาสี ครูสาขาเคมี และนางสาวดารณี ไชยเวช ครูชำนาญการพิเศษสาขาเคมี ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม MOU นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี SAKURA Science Plan 2019 ณ เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2562

หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยน Infrastructure derived from disaster by water resource กิจกรรมวันแรก วันที่ 23 ตุลาคม Mr.Hirozumi Masato อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ สนามบิน และ Mr.Masaharu Yamamoto ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับและส่งนักเรียนเข้าพักกับ Host family เป็นเวลา 5 วัน