Recent Posts

 • ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 Click ดูประกาศรายชื่อ     (PDF File)     

   
 • รับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

  รับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

  ติดตามข้อมูลได้ที่ www.pccloei.ac.th/apply

   
 • ข้อมูลโรงเรียน

  เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้ การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ แต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศไทย ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประกาศจัดตั้งใน 12 เขตการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และ […]

   
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
 • เกี่ยวกับโรงเรียน

   
 

Recent Posts

 

 • Total Stats